Ministerie EZK presenteert Actieplan Digitale Connectiviteit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) presenteert vandaag het Actieplan Digitale Connectiviteit. Snel internet, zowel vast als mobiel, en voor iedereen is hiervan het hoofdonderdeel.

Met het Actieplan komt het ministerie van EZK, aldus verantwoordelijk bewindspersoon staatssecretaris Mona Keijzer, tegemoet aan het doel van het kabinet om Nederland de digitale koploper van Europa te maken, zoals vastgelegd in Nederland Digitaal. Snelle internetverbindingen voor alle Nederlanders vormen de basisgedachte van het nu gepresenteerde Actieplan Digitale Connectiviteit. Het kabinet stelt als doel dat álle Nederlanders in 2023 over snel vast breedbandinternet van minimaal 100 Mbps beschikken. Een grote meerderheid moet in datzelfde jaar een nog eens tien keer zo snelle verbinding van 1 Gbps hebben. “We zijn met onze digitale infrastructuur nu koploper, maar we moeten nu stappen zetten om dat te blijven”, aldus staatssecretaris Mona Keijzer in een commentaar. “De komende jaren worden immers allerlei dagelijkse zaken continu verbonden met het internet: auto’s, landbouw, zorg, robots maar ook huishoudelijke apparaten. Elke Nederlander moet dan altijd over snel vast en mobiel internet beschikken. Om dat te bereiken creëert het kabinet daarom nu de benodigde randvoorwaarden voor innovaties en de diensten die daaruit ontstaan.”

Ondersteuning lokale overheden

Om aan bovenstaande ambitie te kunnen voldoen, wordt het streven naar 100 procent dekking van snel breedbandinternet twee jaar naar voren gehaald. Op dit moment ligt de dekkingsgraad op 97 procent van alle Nederlanders, aldus het ministerie. Om deze doelstellingen te bereiken, gaat de overheid op plekken waar private investeringen moeilijk tot stand komen voor de realisatie en actief overheidsoptreden nodig is, zoals in buitengebieden, extra ondersteuning bieden aan gemeenten en provincies bieden. Naast kennisuitwisseling over onder andere leges en graafdieptes, wordt het door een koepelregeling eenvoudiger voor lokale overheden om zelf financiële ondersteuning voor de aanleg te verlenen. Zij hoeven dan niet zelf een steunregeling aan de Europese Commissie voor te leggen.

Mobiel snel internet

Naast snel vast internet, wordt ook snel mobiel internet een prioriteit binnen het Actieplan Digitale Connectiviteit. Er zijn nog altijd plekken in Nederland waar de mobiele netwerkdekking onvoldoende is, onder meer doordat het aanbieden op locaties voor operators commercieel niet-rendabel is. Om dit aan te pakken wordt er bij de aankomende veiling een dekkingsverplichting opgelegd aan de vergunninghouders. Deze houdt in dat op 98 procent van de oppervlakte van elke gemeente van Nederland dekking moet worden gerealiseerd. Winst valt ook te behalen, met een beter bereik in woningen en bedrijven. Daarom draagt het kabinet bij aan een marktinitiatief om een standaard voor indoordekking van draadloze en mobiele openbare communicatienetwerken af te spreken. Specifiek voor draadloze communicatie werkt het ministerie van EZK aan de Nota Mobiele Communicatie. Deze wordt gepubliceerd zodra twee nog lopende trajecten zijn afgerond. De Europese Commissie moet zich nog uitspreken over de overname van mobiele aanbieder Tele2 door T-Mobile. Het kabinet zelf zal voor eind 2018 een oplossing presenteren voor het gebruik van de zogenoemde 3,5 GigaHertz frequentieband in onder andere Noord-Nederland. Beide trajecten zijn van belang voor de inrichting van de veilingen van frequenties voor bijvoorbeeld de 5G-netwerken.

Duidelijkheid aanleg infrastructuur

Voor de aanleg van de voor de ambitie van de overheid benodigde digitale infrastructuur, vooral de uitrol van toekomstige mobiele netwerken, is het volgens EZK erg belangrijk dat de randvoorwaarden op lokaal niveau optimaal zijn ingevuld. Zo moet voor zowel aanbieders als gemeenten vooraf duidelijk zijn hoe bijvoorbeeld het toekomstige 5G-netwerk wordt gebouwd, inclusief de daarvoor benodigde kleine antennes. Het kabinet heeft daarom onder andere besloten de EU-aanbeveling over normen van elektromagnetische velden op te gaan nemen in Nederlandse wetgeving in plaats van in het huidige convenant tussen overheden en aanbieders. Dit geeft aanbieders op landelijk niveau duidelijkheid. Tegelijkertijd hebben consumenten zekerheid dat elektromagnetische velden van de antennes geen bedreiging vormen voor de gezondheid, ook als er meerdere antennes zijn in de directe omgeving.

Bron: Actieplan Digitale Connectiviteit-Min. EZK