PQR uitverkoren voor aanbesteding ROAD2017

PQR is geselecteerd als één van de vier winnaars van de Rijksoverheid Aanbesteding voor Datacenters 2017 (ROAD2017). Het gaat om het leveren van datacenter hardware en ondersteunende diensten aan het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) en de Tweede Kamer. De geraamde waarde bedraagt 130,9 miljoen euro, verdeeld over vier jaar.

Aanbesteding

ROAD2017 is de tweede aanbesteding die onder verantwoordelijkheid van de categorie Datacenters van het Inkoopuitvoeringscentrum Noord van OCW (IUC-Noord) uitgevoerd wordt. De opdracht omvat de levering van hardware en daaraan gerelateerde software, inclusief dienstverlening en is verdeeld over twee percelen. Eén perceel betreft het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het tweede perceel betreft de Tweede Kamer. PQR is voor beide percelen geselecteerd als leverancier. De duur van het contract is initieel 3 jaar met een optie tot verlenging van 1 jaar. De gunning is toegekend op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), waarbij een balans wordt gezocht tussen prijs en kwaliteit.

Bijzonder bij deze aanbesteding is volgens de leverancier de aandacht voor de sociale risico’s die verband houden met de te leveren producten. Van de contractanten wordt verwacht dat zij tijdens de looptijd van het contract de risico’s inzichtelijk maken van de aangeboden producten om zo de bewustwording bij deelnemers te verhogen. Het is dan ook een verplichting van de contractanten dit te doen en om zodoende een bijdrage te leveren aan het terugdringen van sociale risico’s.